ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР“ ЕООД

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИН 

Genov.shop

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията  между „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР“ ЕООД, ЕИК 203130570, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. “Филип Тотю” № 69, ет. 1, ап. 5, представлявано от Стоян Емилов Генов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин    „www.genov.shop”, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика на услуги на информационното общество: БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. “Филип Тотю” № 69, ет. 1, ап. 5;
 3. Данни за кореспонденция: Email: office@genov.shop , тел: +359 0988353056;
 4. Вписван в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 203130570;
 5. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  

тел.: 02/915 35 19; факс: 02/915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg,  интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5

 тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22, интернет страница: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.genov.shop, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки, включително:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на онлайн магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с онлайн магазина чрез интерфейса на страницата му, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от онлайн магазина;
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаният от онлайн магазина начин за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от онлайн магазина;
 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка чрез интерфейса на страницата му, достъпна в Интернет;
 2. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез  интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от онлайн магазина чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.genov.shop.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя  на  определените от него чрез интерфейса стоки;

(3) Потребителят заплаща на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, определени на онлайн магазина и настоящите Общи условия; 

(4) Доставчикът доставя заявената от Потребителя стока в сроковете и при условията, определени на страницата на онлайн магазина и съгласно настоящите Общи условия;

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им  във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от него при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 7. (1) За да използва онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да направи регистрация, като създаде свой личен профил, в случаите в които онлайн магазина изисква регистрация.

(2) Потребителят се регистрира през меню „Вход“ на онлайн магазина и избиране на бутон „Създай нов профил“, като за целта въвежда задължително имейл адреса си и парола;

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Приемам” и “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва;

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от последния електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителят и между него и Доставчика възникват договорни отношения;

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и  актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна;

(6) В случай че за регистрация на Потребителят се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания  за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления  между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителят използва интерфейса на страницата на Доставчика,  за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в онлайн магазина;

(2) Договорът се сключва на български език;

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https://genov.shop/uslovia/;

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика;

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договор;

(6) Договорът се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителят при Доставчика и/или от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика;

(7) За сключването на договора, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства;

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се      смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях;

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Потребителят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на онлайн магазина;

(3) Потребителят има възможност да разгледа онлайн каталога и да избере от него стоки, които желае да закупи. Изборът на конкретен артикул се осъществява чрез натискане на бутон „КУПИ“, намиращ се в непосредствена близост до данните за него;

(4) Избраните от Потребителя артикули се събират в „количка“, която представлява списък на всички продукти, които той иска да закупи и да му бъдат доставени на посочен от него адрес. Потребителят има възможност по всяко време преди завършване на поръчката да коригира количеството на всеки избран артикул, да го премахне от списъка, както и да добави още стоки към количката;

 

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката. Регистриран Потребител има възможност да използва данните за доставка, които е въвел в профила си или да попълни име и фамилия, електронен адрес, адрес за доставка и телефон за връзка, ако желае да използва различни данни от тези, които е въвел в личния си акаунт. Нерегистриран Потребител предоставя своите име и фамилия, електронен адрес, адрес за доставка и телефон;

(6) Избор за доставяне чрез куриер, съответно до офис на куриера или до адрес на Потребителя;

(7) Потвърждение на поръчката;

(8) Нерегистриран Потребител преди финализиране на поръчката, трябва задължително да декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Декларирането се извършва чрез натискане на бутона “Приемам”.

Чл. 11. С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“ се счита, че Потребителят прави изявление за сключване на договор, съответно отделни договори за покупка на всички стоки от количката и доставянето им на посочен от него адрес.

Чл. 12. След приключване на поръчката, Доставчикът изпраща имейл на Потребителят, с който потвърждава приемането ѝ.

Чл. 13. Регистриран Потребител ще има достъп до сключените от него договори през меню „Профил“ , подменю „Поръчки“.

Чл. 14. Нерегистриран Потребител ще има достъп до информация за сключените от него договори единствено чрез получаване на потвърждение по имейл на направените от него поръчки и получените при доставката на стоките касови бележки.

VI. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 15. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в онлайн магазина, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, техните цени и срокове за изработка са определени в профила на всяка стока на сайта на онлайн магазина;

(2) Всички обявени цени на стоките в онлайн магазина са в български лева с включени данъци;

(3) Стойността на транспортните разходи (куриерски услуги), не е включена в цената на стоките.  Същата е посочена в меню „ДОСТАВКА“ на онлайн магазина;

(4) Преди сключването на договора Доставчикът посочва общата стойност на поръчката.

Чл. 17. Потребителят заплаща цената на стоката чрез куриер в момента на извършване на доставката.

Чл. 18. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриер, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 19. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет)  дни, считано от датата на получаване на стоката;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя и съобразно неговите индивидуални изисквания;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, той трябва да предаде обратно на Доставчика стоката, без неоправдано забавяне в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок;

(4) Доставчикът  възстановява в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката обратно от Потребителя. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика;

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и цялост по време на срока по ал. 1.

Чл. 20. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на онлайн магазина.

Чл. 21. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на конкретна стока с договора за продажба, когато след доставката са открити отклонения от изискванията за качество, които обичайно са приложими към стоки от такъв вид и които не са могли да се установят при първоначалния преглед на стоката по време на приемането ѝ.

Чл. 22. В зависимост от естеството на стоката, правото на рекламация може да бъде упражнено до 2 (две) години от датата на получаването ѝ, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието.

Чл. 23. Правото на рекламация се извършва чрез имейл до Доставчика на посоченият в настоящите условия електронен адрес, като Потребителят задължително трябва да предостави касова бележка, удостоверяваща закупуването на стоката, по отношение на която е предявена рекламацията.

Чл. 24. При предявяване на рекламацията Потребителят има право да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт (когато това е приложимо) при условията и по реда на Закона за защита на потребителите.

Чл. 25. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

Чл. 26. В срок от 1 (един) месец Доставчикът следва да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В случай че стоката не е приведена в съответствие с договора за продажба в този срок, Потребителят има право да развали договора по отношение на съответната стока и да му бъде възстановена сумата, която е заплатил за нея.

Чл. 27. За всяка удовлетворена рекламация Доставчикът издава на Потребителя акт за удовлетворена рекламация, в който се описва начинът на удовлетворяването ѝ.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора/ите, ако то се дължи на непреодолима сила (форсмажор), за което Страните се уведомяват в подходящ срок.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност за ограничения достъп до платформата от страна на Потребителя, когато това се дължи на непреодолима сила и не гарантира непрекъсната възможност за достъп на Потребителя до онлайн магазина.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност, когато профилът на Потребителя е бил достъпен от трето лице по причина, за която отговаря Потребителя, като неполагане на дължимата грижа за ограничаване достъпа до потребителското име и паролата на Потребителя, доброволно предоставяне на трети лица на данните за достъп до профила, загуба на технически или физически носител, на който се съхраняват потребителското име и паролата и др. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност, когато данните на Потребителя, видими в личния му профил, са били достъпени от трети лица или когато Доставчикът е изпълнил поръчка, заявена от трети лица и не е имал информация, че профилът на Потребителя е управляван неправомерно.

Чл. 31. Получените лични данни по време на регистрацията на Потребителя на онлайн магазина и допълнително предоставени от него по време на конкретна поръчка данни, както и информация за търговското му поведение, Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Политиката за поверителност на Доставчика, оповестена на сайта на онлайн магазина.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което  последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на онлайн магазина, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на условията ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 33. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес , заедно с всички допълнения и изменения в тях.